Ultimele știri

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A PS VENIAMIN- EPISCOPUL BASARABIEI DE SUD

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI

† VENIAMIN
prin harul lui Dumnezeu, 
Episcopul Basarabiei de Sud

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi
preaiubiţilor credincioşi din cuprinsul 
Episcopiei Basarabiei de Sud

HAR, PACE ŞI BUCURIE DE LA DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS,
IAR DE LA NOI ARHIEREȘTI BINECUVÂNTĂRI!

Preacuvioși şi Preacucernici Părinţi,
          iubiţi credincioşi şi credincioase,

   Întruparea Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, la plinirea vremii, este lucrarea prin care Dumnezeu Se face Om pentru ca pe om să-l readucă în starea de comuniune pe care o pierduse din cauza păcatului neascultării, să-l vindece de necredință, egocentrism și indiferentism, să-i arate că adevărata libertate se obține doar prin împlinirea Voii și a Legii Domnului, dată prin Moise și prorocii Vechiului Testament, iar în zilele din urmă prin Însuși Fiul Său.
   Dumnezeu vine către noi, Se smerește și ia chipul nostru arătându-Se la înfățișare ca un om (Filipeni 2, 7), pentru ca pe oameni să-i poată înălța la Tatăl, făcând, astfel, ca Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută să devină realitate, așa cum menționează Sfântul Evanghelist Ioan când spune: Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr (Ioan 1, 14). El vine să pună capăt războaielor până la marginile pământului (Psalmi 45,5), dăruind lumii belșug de pace cât va sta luna pe cer (Psalmi 81, 7). El are lopata în mână și va curăța aria și va aduna grâul în jitniță (Matei 3,12) și Împărăția Lui nu va avea sfârșit (Luca 1, 33).
   Domnul Hristos vine în lume smerit ca Om, Se naște în peștera din Betleemul Iudeii, El, Stăpânul și Împăratul veacurilor, Se naște în mijlocul naturii, departe de lumea zgomotoasă, este culcat într-o iesle, fără confort, primește toate ca pe noi să ne facă din nou liberi, arătându-ne că nimic din lumea aceasta nu ne poate face liberi, nici bogăția, nici sărăcia, nici confortul și luxul, nici știința și toată inteligența lumii, ci doar cunoașterea lui Dumnezeu și împlinirea poruncilor Lui, după cum afirma Sfântul Evanghelist Ioan: Și aceasta este viața veșnică să Te cunoască pe Tine singurul și adevăratul Dumnezeu şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17,3).
   Domnul Păcii ne-a făcut și în anul Centenar, 2018, închinat în Patriarhia Română demnității și unității neamului, să fim martori ai evenimentelor din Betleem și să trăim emoțiile pe care le-au avut păstorii și magii din Răsărit care I s-au închinat Pruncului Iisus, grăindu-ne prin glasul Evangheliei ca și lor (Luca 2,13-14) și făcându-ne să cântăm cu ei: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire.
   Bucuria Nașterii Domnului ne scoate din amorțeala duhovnicească și rutina de fiecare zi, ne face să înțelegem că și pentru noi S-a născut Iisus și ne dă speranța că, prin harul Lui, vom reuși să fim mai buni unii cu alții și mai sensibili la nevoile celor aflați în suferință, în casele lor sau în spitale și orfelinate, a celor aflați departe de casă pentru a-și face un rost în viață și a-și crește și educa frumos copiii. Toți așteaptă pe Mesia ca să-i elibereze din starea de confuzie în care se află și să le redea bucuria aflării în familie, în comuniune cu frații și părinții, mai ales în aceste zile de sărbătoare, aceasta fiind o sărbătoare cu precădere a familiei. Nașterea lui Mesia aduce cu sine și speranța regăsirii echilibrului în societatea noastră marcată de criza de identitate și a familiei pe care o traversăm, Biserica având datoria de a face față provocărilor unei lumi marcată de secularizare și globalizare, în perspectiva consolidării și afirmării identității multiseculare a neamului nostru.

Iubiți fii duhovnicești!

   Puterea lui Dumnezeu S-a arătat nu doar prin Întruparea Fiului Său, ci și prin lucrarea Sa de mântuire și împăcare a tuturor cu Sine. Acest lucru îl arată Sfântul Apostol Pavel colosenilor, cărora le spune: Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să locuiască toată plinătatea. Și să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale (Coloseni 1,19-20).
   Mesia S-a născut pentru a readuce bucuria pe chipurile noastre și a ne face din nou liberi, pentru a ne reda demnitatea pierdută și a ne învăța că de la El vin tot harul și adevărul, toată darea cea bună și că fără El nu putem face nimic. El ne cheamă să nu mai pribegim departe de locul unde El Se naște mereu și Se descoperă lumii, de Biserica Sa și de cei pe care El i-a ales ca să-i fie slujitori. Ne cheamă să venim la El toți cei osteniți și împovărați pentru a afla odihnă și a primi harul Lui. Așteaptă la ușa inimii noastre ca să-i deschidem și să rămână la noi, să ne facă viața ușoară și frumoasă, să ne readucă în starea de comuniune și bucurie a vieții.
   Arătarea Mântuitorului în lumea noastră plină de păcate și lipsită de valorile credinței ne dă mult curaj în promovarea spiritualității Ortodoxe atât prin colind, cât și prin toate formele moderne de transmitere a Evangheliei, prin folclor, poezie și prin promovarea tradițiilor de Crăciun. De aceea, în aceste zile de sărbătoare, suntem chemați prin Sfânta Biserică să devenim liberi, să fim demni și responsabili pentru ce am primit de la Dumnezeu și de la părinții noștri și ce vom transmite generațiilor viitoare, suntem chemați să cultivăm valorile și credința în Dumnezeu care S-a făcut Om pentru ca pe om să-l facă dumnezeu.
   Numai așa vom înțelege lucrarea lui Dumnezeu în istorie și în viața noastră, a societății în care trăim și vom face ca Lumina să se sălășluiască întru noi. Doar în acest sens trebuie înțeleasă libertatea pe care Hristos ne-a dăruit-o prin Naștere, Moarte și Înviere. Ea nu este un dar de care putem dispune în mod arbitrar, ci trebuie întrebuințată în mod responsabil, raportată la îndeplinirea temei primite de către om în momentul creației: desăvârșirea sau, după cum frumos spunea Nichifor Crainic, sfințenia – împlinirea umanului. Omul în drum spre desăvârșire este omul aflat în relație de comuniune cu Dumnezeu, cu semenii, cu natura, dar și cu sine însuși, este omul liber să aleagă binele, este omul care își păstrează cinstea și demnitatea, care promovează valorile ce contribuie la consolidarea unei societăți puternic ancorată în tradițiile sănătoase ale neamului și familiei.

Dreptmăritori creștini!

   Anul 2018 a fost un an cu multe bucurii pentru Biserica noastră și pentru Episcopia Basarabiei de Sud, deoarece Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la solicitarea clericilor și a credincioșilor, a ales în ziua de 24 mai 2018, pe primul episcop al acestei eparhii istorice, succesoare a Episcopiei Cetății Albe-Ismail, reorganizată după reactivarea Mitropoliei Basarabiei în anul 1992.
   De asemenea, la propunerea Eparhiei noastre, ca urmare a descoperirii la Mănăstirea Suruceni, în luna iulie 2018, a moaștelor vrednicului episcop Dionisie Erhan, care a păstorit între anii 1934-1940 în această parte a Basarabiei și în sudul Ucrainei de astăzi, Sfântul Sinod, analizând documentația și constatând că sunt îndeplinite toate criteriile, a aprobat canonizarea acestuia și înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, având zi anuală de prăznuire, ziua de 17 septembrie a fiecărui an.
   Urmând exemplul Sfântului Ierarh Dionisie care și-a dedicat întreaga viață slujirii jertfelnice, Dumnezeu ne cheamă pe toți la înnoire duhovnicească atât în lumea secularizată în care trăim, cât și în familiile noastre și la serviciu, ne cheamă să devenim misionari și mesageri ai Lui, așa cum au devenit mesageri ai Nașterii Sale îngerii și păstorii, magii și stelele, toată natura slujindu-I ca unui Dumnezeu. Ne cheamă să fim părtași slavei Sale și să aducem bucurie în casele celor singuri și bolnavi, a celor lipsiți de dragostea părinților și a celor apropiați, ne cheamă să ducem prin colind bucuria aflării lui Mesia și a eliberării din robia păcatului și a morții în fiecare loc, călătorind în Egiptul lumii contemporane și în Galileea Neamurilor, fără a ne sfii de cei care vor să sădească alte tradiții în societatea noastră. El ne așteaptă să răspundem cu bucurie chemării Sale și, prin viață duhovnicească și slujirea aproapelui, să înnoim puterile spirituale și să intensificăm lucrarea de mântuire la care ne-a chemat prin Botez.
   Domnul Hristos ne îndeamnă să păstrăm dreapta credință asemenea înaintașilor noștri și să luptăm pentru credință și adevăr, pentru libertate și demnitate, știind că doar prin credință putem face ca societatea noastră să se sfințească și să se bucure de prosperitate, iar noi să ne arătăm vrednici urmași ai celor care au lucrat pentru neam și pentru țară, pentru luminarea prin scrieri și traduceri a poporului nostru drept credincios, în special a clericilor, învățătorilor și primarilor harnici, anul 2019 fiind declarat în Patriarhia Română de către Sfântul Sinod ca An omagial al satului românesc.
   Folosim acest prilej al Sărbătorilor Nașterii Domnului, Anului Nou 2019 și Botezului Domnului, pentru a vă transmite cele mai bune doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, ajutor de la Dumnezeu în tot lucrul bun și folositor, împreună cu tradiționala urare La mulți ani!

   Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (2 Corinteni 13, 13).

Al vostru către Hristos-Domnul pururea rugător și de tot binele voitor, cu părintești binecuvântări,

† VENIAMIN

Episcopul Basarabiei de Sud

Articole recente

spot_imgspot_img

Articole similare

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img